Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 30. 11. 2006

 

Přítomni:         O. Vondoruš, J. Coufal, ing. J. Dostál, DrSc., F. Polehňa, ing. V. Vlasák, L. Ubrová, M. Václavík, P. Řehánek, F. Bouček

Za DR:            MVDr. L. Široký

Omluveni:       L. Pavlíková

 

1)      Kontrola zápisu z minulého jednání: Všechny body byly uzavřeny.

KR není spokojena s řešením bodu 17) minulého zápisu a žádá P ČMKU, aby se vzhledem k neustálém napadání rozhodčích ČMKU znovu zabývalo možností podání trestního oznámení na neznámého pachatele proti lžím a pomluvám na webu www.kynologie.blogspot.cz.

 

2)      Stanovení skupinových rozhodčích, kteří budou posuzovat předkola soutěže Šampión šampiónů 2006:

I.                     – MVDr. D. Stanko, náhr. Pětioký

II.                   – V. Adlt, náhr. J. Hodan

III.                  – F. Polehňa, náhr. O. Hrabáková

IV.                – ing, J. Temr, náhr. T. Říha

V.                  – L. Pavlíková, náhr. Mgr. B. Ovesná

VI.                – MVDr. F. Šimek, náhr. L. Frnčová

VII.               – ing. V. Vlasák, náhr. J. Hejda

VIII.             – ing. Z. Antonovič, náhr. M. Kašpar

IX.                – z. Jílková, náhr. O. Dolejšová

X.                  – F. Bouček, náhr. A. Mudra

P. Řehánek se omlouvá z účasti na této akci.

 

3)      Ing. Eva Procházková dokončila čekatelství na rozhodčího exteriéru závěrečnou zkouškou dne 23.7.2006 (bernský salašnický pes).

KR doporučuje jmenovat ing. Procházkovou rozhodčí z exteriéru psů.

 

4)      Univerzální rozhodčí Andraš Polgar žádá o převedení do ČR, kde má trvalé bydliště. Doloženo vypsání z evidence rozhodčích Srbska a Černé Hory. KR doporučuje P ČKU potvrdit příjem p. Polgara do sboru rozhodčích ČMKU.

 

5)      Individuální  studium dokončili závěrečnou zkouškou:

Olga Dolejšová – skupina I, dokončena 1.9.06

Karel Hořák – skupina III, dokončena 23.9.06

Mgr. Božena Ovesná – skupina II, dokončena 23.7.06

Ing. Leoš Jančík – skupina II, dokončena 23.7.06

KR doporučuje řádně vykonaná individuální studia ke schválení P ČMKU.

 

6)      Žádost o povolení nového individuálního studia na rok 2007:

Olga Dolejšová – žádá o sk. VI

Karel Hořák – žádá o sk. IV nebo VIII

Řád pro jmenování individuální studium již nepovoluje.

O. Dolejšová splňuje podmínky pro jmenování univerzálním rozhodčím.

 

7)      Žádost o zařazení mezi mezinárodní rozhodčí:

Alexandra Grygarová – splňuje

Mgr. Dana Fialová – splňuje

KR doporučuje zapsat obě výše jmenované do seznamu mezinárodních rozhodčích.

 

8)      Žádost o rozšíření mimo rozpracované skupiny FCI:

MVDr. František Šimek – sk. IV, jezevčíci, KR doporučuje

Mirka Kadlecová – anglický špringršpaněl, německý křepelák, KR doporučuje pouze v případě, že p. Kadlecová tato plemena chová.

Alexandra Grygarová – australský silky teriér, KR doporučuje

ing. Eva Mayerová – jihoruský ovčák (na žádost klubu), KR doporučuje

Ladislav Kukla – cokoli ze sk. I, KR nedoporučuje, dokončit nejdřív sk. II

 

9)      Klub zamítl rozšiřování:

Kateřina Rejnková – trpasličí pinč, střední knírač, KR vzhledem k důvodům uvedeným v zamítavém stanovisku klubu (porušování chovatelského řádu) KR nedoporučuje jakékoli rozšiřování.

MVDr. Barbora Křížová Zapletalová – bearded kolie, KR nedoporučuje rozšíření

 

10)  O provedení zkoušky s hospitacemi na < 10 jedincích žádají:

Ing. Petr Klaška – pudlpointr 9 (na zkoušky až příští rok) – KR doporučuje povolit

ing. Leoš Jančík – irský červenobílý setr 6 – (na zkoušky dnes, bude dělat zkoušky i na irského setra) – KR doporučuje povolit, zkoušky až po schválení P ČMKU.

Karel Hořák – šiperka 7 - KR doporučuje povolit, zkoušky až po schválení P ČMKU.

 

11)  Žádost Zdeňka Klimenta o ukončení pozastaveného rozšiřování k 31.12.2006.

KR doporučuje P ČMKU ukončit trest. Sekretariát ČMKU vyžádá nové souhlasy klubů, které povolili p. Klimentovi rozšiřování.

 

12)  Žádost Martina Petra o povolení opravných vstupních zkoušek – zapsán do seznamu čekatelů v roce 1999, nedokončil přípravu (o přerušení nežádal), v roce 2005 požádal o novou vstupní zkoušku, na které neuspěl. KR povoluje účast na nových vstupních zkouškách.

 

13)  Stížnost na neoprávněné hospitace Karla Hořáka na plemeno flanderský bouvier:

Klub byl osloven 9.2.06, klub se v termínu nevyjádřil, proto 10.3.06 schváleno automaticky. Vyjádření došlo 30.3.06 bez uvedení objektivních důvodů k zamítnutí (důvod: klub má dostatečný počet rozhodčích). 11.8.06 vystaveny hospitační listy.

Sekretariát ČMKU osloví klub, aby vyjádřil relevantní důvod zamítnutí rozhodčího. Informována bude ČKS a p. Karban. Hospitace mohou být dokončeny, zkouška na plemeno flanderský bouvier bude do doby vyjádření klubu pozastavena.

 

14)  Podnět k vyloučení Dagmar Holkové ze Sboru rozhodčích:

Stížnost je předmětem občansko-právního sporu. KR se bude případem zabývat až po vyřešení tohoto sporu a dodání výsledků.

 

15)  Stížnost MUDr. Hany Steinbachové a Jindry Novákové na Hanu Ahrens - posuzování psů ve vlastnictví člena rodiny. KR žádá P ČMKU o zadání dotazu JUDr. Valentovi, zda sestra může být zařazena do právního termínu „přímý člen rodiny“ a „rodinný příslušník“, uvedeným v řádech FCI a ČMKU Poté bude stížnost znovu projednána.

 

16)  Stížnost Karolíny Jindrové na posuzování p. Svobodové a organizační nedostatky pořadatelů: Proti rozhodnutí rozhodčího není odvolání, protest z formálních důvodů je možné podat pouze na výstavě v průběhu posuzování při složení jistiny. O organizačních nedostatcích je třeba ihned informovat organizátora výstavy. Výsledky zapisuje na tabuli vedoucí kruhu, nikoli rozhodčí. Tyto případy nelze řešit se zpětnou platností.

 

 

17)  Stížnost na zneužití postavení Alexandry Ohlídalové, doložena odpověď Mgr. Ohlídalové. Dle vyjádření p. Řehánka stížnost je založena na zkreslených  informacích. Případná stížnost na organizační nedostatky p. Winkelhoferové měla být podána v průběhu výstavy při složení jistiny. Tyto případy nelze řešit se zpětnou platností.

 

18)  Stížnost Lubomíra Hackera na nedelegování na výstavy. Podle Řádu pro rozhodčí se rozhodčí nesmí ucházet o posuzování, a to ani touto cestou. Delegace rozhodčích na výstavy se provádějí na základě návrhů chovatelských klubů. V tomto smyslu bude p. Hacker informován.

 

19)  Stížnost KCHMPP na nedostatky v přihláškách psů p. Podzemské zaslaných tomuto klubu – přísluší Výstavní komisi, již bylo řešeno.

 

20)  Řád pro delegování rozhodčích – KR doporučuje doplnit:

Bod 1)c) MVP a NVP - chovatelskému klubu pro dané plemeno, deleguje pořadatel

Bod 6) KR doporučuje ponechat v plném znění

Bod 7)e) Doplnit: Hlavní rozhodčí nesmí být zařazen do posuzování.

Platnost řádu dle připomínek DR od 1.1.2007

 

21)  Schůzka rozhodčích 20.1.2007 od 10.00

        Každý z KR si připraví referát o své skupině,

        Rozbor řádů pro rozhodčí a jejich změn.

        Projednat: Národní rozhodčí nesmí brát hospitanty. Rozhodčí jsou povinni dodržovat ustanovení řádu.