Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 3. 7. 2006

 

Přítomni:         O. Vondoruš, J. Coufal, ing. J. Dostál, DrSc., F. Polehňa, ing. V. Vlasák, L. Ubrová, M. Václavík

Za DR:            MVDr. L. Široký

Omluveni:       P. Řehánek, D. Poláková, F. Bouček, L. Pavlíková

 

 

1)      Kontrola zápisu z minulého jednání:

Ad 3: úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích

 

Připomínky p.Šišky: Přijímací zkouška – doplnit k přezkoušení znalosti standardu je do zkušební komise jmenován ústřední poradce chovu plemene nebo chovatelským klubem jmenovaný rozhodčí exteriéru-specialista - KR nesouhlasí

Hospitace v kruhu – KR doporučuje na 1 plemeno 1 hospitanta (čekatelé i rozšiřující)

Závěrečné zkoušky – odst. b) – Zkoušejícími musí být minimálně 2 mezinárodní rozhodčí z nichž 1 je specialista s aprobací na dané plemeno, delegovaný chovatelským klubem – již je v řádu uvedeno na konci odstavce.

 

Připomínky p. Jílkové

III.h) před zkušební komisí, jmenovanou PČMKU z mezinárodních rozhodčích…..– KR souhlasí

Závěrečné zkoušky: 2. věta Zkušební komisi jmenuje na návrh Komise P ČMKU........ doplnit jmenuje - KR souhlasí

IV. c) současně lze rozšiřovat aprobace nejméně na 3 plemena, další plemena lze rozšiřovat po doložení, že plemena, která naposledy rozšiřoval, již posuzoval na výstavě.KR nesouhlasí

IV.d) změna formulace: pouze  na výstavách v ČR u mezinárodních rozhodčích z ČR a SR. KR souhlasí

IV. j) Zkouška se provádí na určeném místě před zkušební komisí jmenovanou P ČMKU (pro rozšiřující) – není operativní, KR nesouhlasí. KR navrhuje vyjmout nebo rozhodčí specialista

IV. k) vynechat a nahradit: P ČMKU může v případě nutnosti a potřeby jmenovat pro přípravu na univerzálního rozhodčího některého z mezinárodních rozhodčích a stanovit způsob rozšiřování na další skupiny

 KR navrhuje toto znění: P ČMKU může na základě doporučení KR jmenovat......

V. c) Protest proti přiznání-rozšíření aprobace lze podat ze závažných a doložených důvodů P ČMKUKR souhlasí

 

Připomínky p. Václavíka:

V. e) ........musí být přezkoušen ze znalosti výstavních předpisů.....(vyjmout ze znalosti standardu plemene) KR souhlasí

Směrnice pro jmenování univerzálních rozhodčích – KR navrhuje doplnit do řádu jako jeho součást

 

Ad 6: Stížnost na Jarmilu Podzemskou: p. Podzemská byla na žádost P ČMKU pozvána k dnešnímu jednání.

J. Podzemská přednesla svůj názor na internetovou prezentaci své chovatelské stanice, KR doporučila odstranit z webových stránek rozhodčí sporné odkazy na nevhodné komentáře.

 

Ad 7: Dr. Ohlídal přednesl žádost P. Bratka o opětovné zařazení do sboru rozhodčích. KR doporučuje P ČMKU trvat na původním rozhodnutí. Pro: 7, proti 0

 

Ostatní body minulého jednání jsou uzavřeny.

2)      Dnešní zkoušky rozšiřujících povedou tito zkušební komisaři: F. Polehňa, M. Václavík, L. Ubrová, ing. J. Dostál

 

3)      KR doporučuje k projednání P ČMKU, aby rozhodčí, kteří se po 2 roky nedostaví bez písemné omluvy na schůzku rozhodčích, nebyli nadále delegováni na výstavy.

 

4)      Žádost klubu chovatelů foxteriérů o znovuprojednání zařazení ing. Hutěčky mezi čekatele: F. Polehňa informoval o schůzi KCHF – p. Hutěčka není vlastníkem CHS, nesplňuje podmínky Řádu pro jmenování rozhodčích. KR doporučuje P ČMKU projednat pro případ p. Hutěčky výjimku z řádu. V případě kladného stanoviska P ČMKU doporučuje KR zařadit p. Hutěčku do seznamu čekatelů.

 

5)      Žádosti o zařazení mezi mezinárodní rozhodčí:

Iveta Nováková

Hana Vojáčková

Podmínky splňují, KR doporučuje.

 

6)      Žádosti o přiznání skupiny:

Lenka Frnčová sk. VI – splňuje podmínky

Zdenka Jílková sk. IX – splňuje podmínky, již schválilo P ČMKU

Otakar Vondrouš sk. X – pokud prospěje u zkoušek 3.7. odpoledne, splňuje podmínky

Podmínky splňují, KR doporučuje

 

7)      Žádosti o rozšiřování mimo rozpracovanou skupinu:

Ing. Monika Soukupová (československý vlčák) – žádá severská plemena z V.

Ladislav Kukla (10 plemen ze II.) – žádá plemena ze sk. I.

Mgr. Dagmar Salichová (pudl, rozšiřuje další z IX) – žádá afgánské chrty

KR nedoporučuje žádnému z žadatelů začínat nové skupiny, doporučuje dokončit rozpracované.

 

8)      Stížnosti – KR navrhuje: před projednáním v KR požadovat od rozhodčích, kterých se stížnosti týkají, písemné vyjádření.

 

9)      Jana Bartošková, stížnost na obsazování výstav rozhodčími: projednala VK, odpovědělo P ČMKU, KR se ztotožňuje se závěrem P ČMKU.

 

10)  ing. Leoš Jančík, stížnost na chování p. Fremrové na MVP v ČB 23.4.2006 (stížnost doložena zápisem hlavního rozhodčího): projednala VK, VK doporučila P ČMKU pozastavit výstavní činnost p. Fremrové, P ČMKU vyslovilo chovatelce napomenutí s výstrahou. KR se ztotožňuje se závěrem P ČMKU.

 

11)  Karla Forajtová, stížnost na posuzování ing. Jančíka: Jakoukoli stížnost na chování rozhodčího je třeba řešit podáním protestu na výstavě. Proti zadaným známkám rozhodčího protestovat nelze. Nařčení ve smyslu braní úplatků apod. je třeba dokázat, KR doporučuje P ČMKU vyzvat stěžovatelku k doložení nebo k omluvě.

 

12)  Iva Kotrbatá, stížnost na chování Mgr. Ohlídalové: Konkrétní stížnosti z formálních důvodů je třeba řešit přímo na výstavě podáním protestu. Nelze řešit s časovým odstupem.  Doloženo vyjádření Mgr. Ohlídalové.

 

13)  Lenka Schönbeková, stížnost na posuzování Bedřicha Meszároše na MVB v ČB 23.4.2006: Vzhledem k neúčasti rozhodčího delegovaného pro plemeno bernský salašnický pes byl využit jako náhradník B. Meszároš.  Výstavnímu výboru bude doporučeno zvážit eventuální další delegaci tohoto rozhodčího. Ing. Vlasák nebyl v kruhu přítomen.

Delegaci rozhodčích provádí klub pouze pro KV a SV

 

14)  Magda Jirsíková a Jitka Vohanková, stížnost na posouzení psa: Rozhodčí nemá povinnost kontrolovat veterinární vyšetření, výstava je přehlídka krásy. Konkrétní stížnosti z formálních důvodů je třeba řešit přímo na výstavě podáním protestu. Nelze řešit s časovým odstupem.

 

15)  Dotaz DR na dodržení Řádu pro jmenování rozhodčích v případě pozastavení činnosti p. Maršálové: Odvolávání rozhodčích a pozastavení jejich činnosti řeší P ČMKU, není předmětem  Řádu pro jmenování rozhodčích. Řád nebyl překročen.

 

16)  M. Václavík splnil podmínky pro jmenování univerzálním rozhodčím. KR doporučuje P ČMKU jeho jmenování.

 

17)  KR žádá P ČMKU, aby podalo trestní oznámení na neznámého pachatele proti lžím a pomluvám na webu www.kynologie.blogspot.cz

 

Termín příštího jednání bude upřesněn v průběhu července.