Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 13.4.2006

 

Přítomni:         O. Vondoruš, L. Pavlíková, J. Coufal, ing. J. Dostál, DrSc., F. Polehňa, P. Řehánek, ing. V. Vlasák, L. Ubrová, F. Bouček, M. Václavík

Za DR:            MVDr. L. Široký

Omluveni:       D. Poláková

 

1)      Kontrola zápisu z minulého jednání:

Ad 1: Schůzka rozhodčích: Pozváno 346, dostavilo se 117, omluvilo se 65, pozvánku nebylo možné doručit 4 (odstěhováno bez udání nové adresy), bez omluv se nedostavilo 160. Příště je třeba uvést do pozvánky, že k účasti bude přihlédnuto při následujících žádostech o rozšiřování aprobací.

Ad 3:   nový dopis J. Marka – nemůže akceptovat názory KR – KR doporučuje P ČMKU, aby dopis projednalo a vyvodilo s předloženého dopisu závěry (přestože má námitky, je povinen dodržovat řády). Nebude-li p. Marek souhlasit, KR doporučuje pozastavit činnost rozhodčího.

Ad 9:   vyznamenání rozjednané ve zjednodušené formě – 1 třístupňové, projedná P ČMKU na svém zasedání 20. 4. 2006. KR navrhuj zpracovat směrnici, kdo může navrhnout kandidáta.

Ad 10: od 13.00 zkoušky rozšiřujících, zkoušející budou: M. Václavík, L. Ubrová, F. Bouček, P. Řehánek, F. Polehňa

11.5.06 dopoledne zkoušky čekatelů, odpoledne rozšiřující. Zkoušet čekatele budou: ing. Dostál, DrSc., L. Ubrová, P. Řehánek, O. Vondrouš – dle potřeby M. Václavík

 

2)      Na vlastní žádost pozván na zasedání KR Zdeněk Kliment. Komise podala vysvětlení k pozastavené možnosti rozšiřování jeho aprobací. Důvody:

-          rozšiřování na některá plemena molossů bez povolení klubu, rozšiřování na plemena, která nebyla součástí žádosti

-          stížnosti vystavovatelů

KR podala p. Klimentovi vysvětlení. KR posoudí vystupování p. Klimenta při posuzování a nebudou-li se opakovat stížnosti na jeho chování, doporučuje ukončit zákaz rozšiřování aprobací k 31.12.2006

 

3)      Úprava Řádu pro jmenování rozhodčích:

-          hospitace u cizinců: Návrh: Příprava čekatelů bod e) Hospitovat lze pouze u českého nebo slovenského mezinárodního rozhodčího.

-          Rozšíření kvalifikace bod d) Hospitace může být provedena pouze na výstavách v ČR u mezinárodních rozhodčích (vypustit a slovenských). V případě zahraničních rozhodčích musí hospitant hovořit jazykem rozhodčího, nikoli přes tlumočníka.

-          Rozšíření kvalifikace: Nelze hospitovat a zároveň posuzovat v jednom dni:

Návrh: doplnit do bodu d) I v tomto případě musí být žadatel o rozšíření aprobace na výstavu řádně delegován. Nesmí hospitovat v den, kdy je delegován jako rozhodčí na výstavu nebo kdy v témže dni zastává jakoukoli jinou funkci na výstavě.

-          Čekatel: Nelze hospitovat a zároveň vykazovat práci v kruhu v jednom dni:

Návrh: doplnit Příprava čekatelů bod h) V jednom dni nesmí čekatel zároveň hospitovat a provádět práci v kruhu.

 

4)      Seznam přiřazení národních plemen ke skupinám FCI slouží pouze pro doplnění aprobací skupinových rozhodčích, nikoli k rozřazení plemen na národních výstavách. KR požaduje informovat pořadatele NV. Dále KR navrhuje P ČMKU a VK, aby upozornila pořadatele výstav na nutnost posuzování národních plemen na MVP a NVP v rámci jednoho dne.

 

5)      Rozhodčí, kteří jsou oprávněni vykonávat funkci hlavního rozhodčího – KR navrhuje: na MVP a NVP musí splňovat tyto podmínky: Mezinárodní rozhodčí s aprobací na min. 3 skupiny, musí se těšit všeobecné vážnosti. Po celou výstavu musí být určen 1 hlavní rozhodčí.

 

6)      Stížnost na Jarmilu Podzemskou – porušení etického chování rozhodčího. Na základě předložených materiálů KR doporučuje pozastavit činnost rozhodčího včetně rozšiřování aprobací p. Podzemské do 30.6.2007. KR následně doporučuje VK řešit otázku veřejného publikování nevhodných a urážejících komentářů p. Kratochvílové např. pozastavením její výstavní činnosti.

 

7)      Žádost Petra Bratka o setrvání ve sboru rozhodčích – KR trvá na původním rozhodnutí potvrzeném P ČMKU.

 

8)      Žádost Petra Plačka o přidělení odebraných titulů – KR potvrzuje původní stanovisko: Tituly zapsané v knize rozhodčích nelze měnit.

 

9)      Žádosti  o jmenování mezinárodním rozhodčím:

Luděk Müller  - KR doporučuje,

Taťjána Novotná - KR doporučuje.

 

10)  Žádost o rozšíření aprobace na skupinu IX

Ing. Alena Košťálová – v případě, že s úspěchem složí zkoušky na grifonky a brabantíka, má 15 plemen z 25. V případě splnění zkoušek KR souhlasí s rozšířením aprobace.

 

11)  Žádost o rozšiřování mimo rozpracované skupiny:

Eva Letáčková – IX (má celou III + 5 plemen z VII) – KR nedoporučuje.

 

12)  Žádost Heleny Dvořákové o hospitaci u belgické rozhodčí (obě hovoří francouzsky) – KR souhlasí v případě, že P ČMKU schválí úpravu Řádu pro jmenování rozhodčích.

 

13)   Žádost Věry Veverkové o povolení nižšího počtu psů na hospitacích při rozšíření aprobace na málopočetná plemena špiců (finský, japonský, eurasier) – KR doporučuje hospitovat, počty předvedených psů posoudí po skončení hospitací.

 

14)  Návrh na ukončení zákazu posuzování Iloně Potůčkové (od 9.1.2004 do konce roku 2006) – KR doporučuje ukončit trest k 1.6.2006

 

15)  Zamítnuté žádosti o rozšiřování aprobací:

Taťána Krömerová – lvíček: KR rozšíření zamítá

František Polehňa – dobrman: KR rozšíření doporučuje, není relevantní

Mgr. Blanka Zusková – bulteriér: KR rozšíření doporučuje, není relevantní

 

16)  Hospitace Dany Fialové u maďarské rozhodčí – vzhledem k formulaci dosud platného Řádu pro jmenování rozhodčích KR nemá námitek.

 

17)   P. Drábek - prodloužení přípravného období čekatele– KR nemá námitek, souhlasí s prodloužením do 30.6.2007.

 

18)  Znovu projednána žádost p. Hutěčky o zařazení mezi čekatele na funkci rozhodčího – KR nedoporučuje vzhledem k nesplnění podmínek Řádu pro jmenování rozhodčích.

 

19)  KR doporučuje individuální studium skupiny I. Ludmile Pavlíkové – garant P. Řehánek