Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 24.11.2005

 

Přítomni:         O. Vondoruš, L. Pavlíková, D. Poláková, J. Coufal, ing. J. Dostál, DrSc., F. Polehňa, P. Řehánek, M. Václavík, ing. V. Vlasák, L. Ubrová, F. Bouček

Za DR:            MVDr. L. Široký

 

 

1)      Schůzka rozhodčích – KR navrhuje konat tuto schůzku 18.2. v Praze, konkrétní místo bude upřesněno.

 

2)      Zkoušky:

Výběru vhodných kandidátů na pozici univerzálních rozhodčích: M. Václavík, O. Vondrouš, O. Dolejšová, ing. V. Vlasák. Komise bude dále jednat o doplnění dalších kandidátů.

 

Zkoušky rozšiřujících – termín 15.12.2005 (Zkoušející: D. Poláková, ing. J. Dostál, DrSc., F. Polehňa, M. Václavík, O. Vondrouš, L. Ubrová).

Zkoušky čekatelů a dalších rozšiřujících bude stanoven v termínu po MVP 2/Brno

 

Směrnice - návrh ing. Jančíka + Mgr. Ovesné – KR nesouhlasí s vydáváním nových HL bez splnění zkoušek, po splnění 3 hospitací je nutné vykonat zkoušku.

 

3)      Pozvána p. Seidlová k podání vysvětlení ke stížnosti Alaskan malamut klubu

-          vyjádření ke sporu o poškození dobrého jména

-          vyjádření ke genetickým testům a tehdejšímu rozhodnutí chovatelské komise

Po vyjádření p. Seidlové a předložení důkazních materiálů (zejména potvrzení genetické laboratoře o požadovaném vyšetření) KR netrvá na kázeňském trestu. KR doporučuje považovat celou záležitost za uzavřenou.

 

4)      Pozvána p. L. Fairaislová k vysvětlení posuzování v době zastavení činnosti

P. Fairaislová se dostavila se svým právním zástupcem JUDr. Dudou. Posuzování v Rusku (Sankt-Peterburg) v době pozastavení činnosti rozhodčího nepopírá, jako důvod uvádí, že nepovažuje  své zastavení činnosti za právoplatné. Případný souhlas ČMKU s posuzováním v Rusku p. Fairaislová doloží do 30.11.2005, přestože jmenovaná uvedla, že souhlas na klubovou výstavu nebylo potřeba. Pakliže potvrzený souhlas nebude dodán, KR navrhuje definitivní vyloučení ze sboru rozhodčích. Případ bude znovu projednán na zasedání P ČMKU dne 1.12.2005. O výsledku bude p. Fairaislová informována P ČMKU.

 

5)      L. Malíková, M. Dočekalová – žádost o čekatelství potvrdil klub, ve kterém nechovají, KR byla uvedena v omyl, proto doporučuje s okamžitou platností zrušit možnost čekatelství.

 

6)      Žádosti o individuální studium na rok 2006:

-          ing. L. Jančík – skupina II nebo III, KR nedoporučuje individuální studium

-          O. Dolejšová – skupina VII nebo VIII, KR doporučuje dokončit individuálním studiem sk. I, garant p. Řehánek

-          Mgr. B. Ovesná – skupina II nebo III nebo VII, KR nedoporučuje individuální studium, doporučuje dokončit nejdříve sk. II

-          O. Vondrouš – skupina VIII – ano, garant p. Poláková

-          M. Václavík – skupina VI – ano, garant ing. Dostál, DrSc.

-          K. Hořák – skupina III nebo VIII, KR nedoporučuje individuální studium

-          L. Frnčová – skupina VI, dosud není skupinovou rozhodčí, musí rozšiřovat standardním způsobem

 

7)      E. De Wine  - doložila žádost o rozšiřování na maltézské psíky, která v její složce chybí. KR souhlasí s potvrzením aprobace na maltézské psíky

 

8)      L. Kukla -  žádost o zařazení mezi mezinárodní rozhodčí, splňuje, KR souhlasí

 

9)      A. Kadlec - Klub chovatelů loveckých slídičů zamítl rozšiřování bez udání důvodu, KR respektuje rozhodnutí klubu.

I. Nováková – žádost o rozšíření mimo skupinu (český horský pes), KR nedoporučuje rozšíření mimo rozpracované skupiny.

 

10)  MVDr. P. Schánilec –pozastavení činnosti od 10.5.2002 na neurčito. KR doporučuje P ČMKU ukončit trest k 1.12.2005.

 

11)  Záležitost P. Bratka se odkládá na další jednání KR.

 

12)  Ludmila Pavlíková dokončila individuální studium sk. VI, KR schvaluje

 

13)  Stížnosti:

-          na H. Vojáčkovou (nevhodné poznámky hospitantky), p. Vojáčkové doporučuje vyslovit napomenutí, vyrozuměn bude stěžující si KCHMPP.

-          na Z. Klimenta (nevhodné chování rozhodčího na MVP v MB – 2 stěžovatelé, z toho 1 zahraniční), + odvolání Z. Klimenta proti rozhodnutí KR o nepovolení dalšího rozšiřování. Vzhledem k těmto stížnostem zákaz rozšiřování trvá, KR doporučuje vyslovit napomenutí.

-          na posuzování ing. J. Temra (změna ocenění po zadání veškerých titulů) – přehodnocovat psa nelze, KR doporučuje vyslovit napomenutí.

-          na ing. L. Jančíka (nešetrné zacházení s plemenem coton de Tuleár) – ing. Jančík bude pozván k vysvětlení na příští KR.

 

14)  Šampion šampionů: 7 - 9 rozhodčích - Navrhovaní rozhodčí: O. Vondrouš, M. Václavík, F. Šimek, ing. J. Dostál, DrSc., L. Ubrová, M. Krinke, P. Řehánek, D. Poláková, J. Němec, ing. Š. Štefík - SR.

 

15)  Ing. Vlasák podal návrh na kynologické ocenění, návrh předán KR a P ČMKU k projednání.

 

16)  Směrnice pro delegaci rozhodčích: KR dává P ČMKU k uvážení možnost zvýšení posudečného (nezvyšovalo se již více let, nutno počítat s inflací).

 

17)  Dotaz na překlady standardů – překlady stále pokračují.