Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ČMKU ze dne 25. 08. 2005.

 

Přítomni:        O.Vondrouš, D. Poláková, L. Pavlíková, L. Ubrová,  F. Bouček,

J. Coufal, ing. J. Dostál,DrSc., F. Polehňa, M. Václavík, ing. V. Vlasák,

                        MVDr. J. Ohlídal, předseda ČMKU

Omluven:        P. Řehánek

 

Přizváni:         k bodu č. 1.) p. A. Žarska a pan MVDr. J. Špicera

                        k bodu č. 2.) p. Mgr. B. Ovesná a p. Ing. L. Jančík

 

Komise pro rozhodčí ČMKU dále jen KpR.

 

1)     Projednání záležitosti posouzení kupírované feny plemene boxer Urtica Moravia Box v majetku mezinárodní rozhodčí paní A. Žarské mezinárodním rozhodčím panem MVDr. J. Špicerou na NVP v Ostravě dne 21. 03. 2004.

Pan O. Vondrouš seznámil přítomné s historií případu.

Pan MVDr. J. Špicera uvádí, že byl s platným zákonem č.246/92 Sb. v platném znění zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.  seznámen, ale při posuzování se striktně držel platného Výstavního řádu ČMKU. Protože vedoucí kruhu fenu z výstavního kruhu nevykázala, on fenu posoudil. Odpovědnost je na pořadateli výstavy.

Pan O. Vondrouš uvádí, že na poradě rozhodčích byli všichni rozhodčí seznámeni s platnou legislativou – novým zákonem a byli výslovně poučeni, že nesmí posoudit kupírovaného jedince. Poučení přednesli jak hlavní rozhodčí p. D. Poláková, tak ředitel výstavy pan J. Coufal. Také vystavovatelé, u jejichž plemen byly dříve uši kupírovány, byli před termínem konání výstavy písemně upozorněni na to, že jejich psi a feny nemohou být na výstavě posouzeni a to písemně prostřednictvím vstupních listů.

Pan J. Coufal uvádí, že zákon ČR je nadřízen řádům ČMKU. Jako ředitel výstavy byl s hlavní rozhodčí p. D. Polákovou ve výstavním kruhu pana MVDr. J. Špicery před posuzováním plemene boxer a pana rozhodčího znovu upozornili, že kupírovaného jedince nesmí posoudit. Dále uvádí, že pan MVDr. J. Špicera na dotaz ředitele výstavy a hlavní rozhodčí potvrdil, že kupírovaného jedince neposoudí. Paní D. Poláková toto potvrzuje.

Pan MVDr. J. Špicera sděluje, že odpověděl na dotaz, zda se do kruhu dostavil kupírovaný jedinec a  jeho odpověď zněla ne. Pan MVDr. J. Špicera souhlasí s tím, že byl na poradě rozhodčích, že na platnost zákona byl upozorněn, nesouhlasí s tím, že by byl upozorněn na zákaz posoudit kupírovaného jedince. On striktně dodržoval Výstavní řád ČMKU.

Pan O. Vondrouš se paní A. Žarské dotázal, jak se na výstavu její fena dostala.

P. A. Žarská k tomu sděluje, že fenu přivedl na výstavu její manžel,  fena byla přivezena v autě přes bránu, nebyla umístěna v kufru auta a řádně prošla veterinární přejímkou.

Pan J. Coufal uvádí, že toto není možné, neboť veterinární lékaři, paní MVDr. Penhakerová a pan MVDr. Saviola, kteří provádějí na ostravských NVP již několik let veterinární přejímku, byli o platnosti zákona řádně poučeni. Dle jeho názoru nemohli kupírovaného jedince do areálu pustit.

Pan O. Vondrouš vznesl dotaz, proč paní A. Žarska fenu na výstavu přivedla, když si jako rozhodčí exteriéru musela být vědoma toho, že kupírovaný jedinec nesmí být na výstavě posouzen a dále o tom byla jako vystavovatelka informována prostřednictvím vstupního listu.

Paní A. Žarska sdělila, že na výstavě byla jako vystavovatelka, nikoliv jako rozhodčí a že je vinou ČMKU, že platí takový zákon.  Dále sdělila, že chtěla pro svou fenu získat titul Šampion ČR a proto ji vystavila. Potvrdila, že nevěděla, že pořadatele výstavy by mohla vystavit sankcím ze strany úřadů ČR.

Pan O. Vondrouš upozornil paní A. Žarskou na to, že na ni jako na mezinárodní rozhodčí je daleko více vidět a proto by měla tím spíše řády dodržovat.

Tato část zápisu byla zapisovatelkou hlasitě přečtena a odsouhlasena přítomnými.

Doporučení KpR pro P ČMKU:

Oba mezinárodní rozhodčí exteriéru psů, paní A. Žarska a pan MVDr. J. Špicera, kteří neprojevili žádné politování nad svým počínáním, se pro vědomé a úmyslné porušení zákona, vystavení a posouzení kupírovaného jedince, vylučují z řad Sboru rozhodčích ČMKU. 

2)     Projednání návrhu na zjednodušení zkoušek pro rozšiřování aprobací.

Členové KpR se seznámili s návrhem předloženým paní Mgr. B. Ovesnou a panem Ing. L. Jančíkem. K tématu proběhla diskuse a oba předkladatelé vysvětlili praktickou stránku návrhu. Komise se touto záležitostí bude zabývat, neboť uvažuje o zjednodušení postupů. Následně navrhne P ČMKU případné změny příslušných řádů a směrnic.

3)     Projednání zápisu z minulého zasedání.

a) P ČMKU pověřilo KpR ČMKU vypracováním klíče, podle kterého budou doporučováni ke jmenování univerzální rozhodčí.

K tomu komise doporučuje, dle platného „Řádu pro rozhodčí FCI pro výstavy“ tato kritéria:

    1. maximální počet 10 univerzálních rozhodčích,
    2. KpR navrhne P ČMKU skupinové rozhodčí, kteří se na tuto funkci budou připravovat,
    3. pro tuto funkci může být navržen rozhodčí, který splňuje následující podmínky:

- korektní a slušné vystupování,

- rozhodčí, na kterého nejsou oprávněné stížnosti,

- bezúhonnost v kynologické činnosti,

- posuzuje nejméně 10 let,

- skupinový rozhodčí,

- posuzoval v zahraničí a příkladně  reprezentuje českou kynologii

- jmenování univerzálním rozhodčím se nelze ucházet.

b) Doporučení KpR.

KpR znovu doporučuje PČMKU jmenovat univerzálními ozhodčími pana

O. Vondrouše a pana M. Václavíka, neboť oba plně splňují výše uvedená kriteria.

c) Projednán a doplněn návrh „Prováděcí směrnice doplňující řád pro jmenování rozhodčích“

Směrnice se upravuje takto:

bod III. Rozhodčí rozšiřující aprobaci

doplňuje se bod č. 12. Rozhodčí je povinen ukončit povolené rozšiřování do 2 let od první. hospitace.

bod IV. Obecná ustanovení

v bodu č. 3 se vypouští slova „nebo univerzálním“

doplňuje se bod č. 4. Pro hospitanty (adepty – čekatele i rozhodčí, kteří rozšiřují aprobace) platí stejné směrnice jako pro rozhodčí.

doplňuje se bod č. 5. V závažném případě a po dohodě s hlavním rozhodčím může rozhodčí odmítnout hospitanta.

KpR předloží  P ČMKU směrnici s výše uvedenými úpravami ke schválení.

d) Rozhodčí, kteří delší dobu neposuzovali

byli písemně vyzvání k vyplnění a odeslání dotazníku, mají-li zájem nadále posuzovat. Rozhodčí, kteří do dnešního zasedání nereagovali, budou vyškrtnuti ze seznamu rozhodčích. Zajistí paní I.  Jarošová.

e) Případ rozhodčí paní E. de Wine

KpR z důvodů podání nepravdivých informací ze strany paní E. de Wine a s ohledem na to, že se z její strany jednalo o opakované porušování řádů ČMKU, doporučuje vyškrtnutí ze seznamu rozhodčích ČMKU.

f) Případ rozhodčí paní L. Fairaislové

projednání se odkládá pro její omluvenou nepřítomnost. Rozhodčí bude vyzvána k druhému projednání. S ohledem na nutnost případ uzavřít, se projednání uskuteční mimo zasedání KpR. Povinná účast za KpR: pánové

O. Vondrouš a J. Coufal a paní D. Poláková.

g) KpR projednala dopis p. Šišky ze dne 23. 08. 05 určený předsedovi ČMKU.

Prostřednictvím sekretariátu sdělí KpR panu J. Šiškovi, že ve VŘ ČMKU je uvedeno v čl. 9 Rozhodčí, písmeno h) Rozhodčí má povinnost: následující:

- písemně potvrdit pořadateli přijetí delegace. Přijetím delegace rozhodčí vyslovuje souhlas s podmínkami, které pořadatel či delegující orgán uvedl (posuzovaná plemena, předpokládaný počet jedinců, včetně stanovení výše odměny a náhrad, ubytování apod.),
 KpR  doporučuje, aby podle tohoto ustanovení postupoval.

4)     Řád pro jmenování rozhodčích – projednání návrhů úprav.

Rozšiřování aprobací –  rozhodčí vykoná předepsané hospitace. Na poslední z nich vypracuje 3 posudky. Tyto posudky podepíše také rozhodčí, u kterého bylo hospitováno. Rozhodčí, který rozšiřuje aprobaci, písemně požádá KpR o závěrečnou ústní zkoušku, k žádosti přiloží hospitační listy a vypracované posudky.

Individální studium – bude ukončeno písemným zhodnocením garanta, který i nadále ponese za za adepta garanci. Písemné zhodnocení bude založeno v materiálech rozhodčího. Na základě tohoto zhodnocení bude rozhodčímu doplněna příslušná skupina FCI v listu rozhodčího.

5)     Přiznání odměny.

KpR schvaluje vyplacení odměny 1000,- Kč panu Ing. J. Dostálovi,DrSc. za

vypracování testů ke zkouškám adeptů na funkci rozhodčího.

6)     Projednání žádosti pana Z.  Klimenta.

KpR akceptuje, že agenda pana rozhodčího byla doplněna a dána do pořádku. KpR nedoporučuje další rozšiřování aprobací.

7)     Projednání žádostí pana Ing. L. Jančíka.

KpR souhlasí s vyjímkou v počtu odhospitovaných italských ohařů (7) a souhlasí s vykonáním závěrečných zkoušek na SV Klubu bretaňských ohařů v Kolesách, dne 02. 10. 2005 za přítomnosti mezinárodních rozhodčí paní

H. Dvořákové a pana P. Buby. S žádostí o individuální studium sk. III. FCI KpR nesouhlasí. Pan rozhodčí má rozhospitovány další skupiny, které je třeba  nejprve řádně dokončit.

8)     Doporučení rozšiřování sk. VI. Pro pana J. Coufala.

Návrh předložila paní D. Poláková. KpR souhlasí dle platných řádů.

9)     Projednání žádostí paní Mgr. B. Ovesné.

KpR souhlasí s vykonáním závěrečných zkoušek pro plemena puli, pumi, mudi  a souhlasí s vyjímkou při nedostatečném počtu odhospitovaných jedinců. Pokud paní rozhodčí po úspěšném ukončení těchto závěrečných zkoušek splní podmínky pro sk. I. FCI, bude jí přiznána. Žádost o individuální studium se nedoporučuje se stejným odůvodněním jako u pana Ing. L. Jančíka.

10)  Projednání žádosti pana F. Pasáka – rozšíření na plemena bernský salašnický pes a brazilská fila (sk. II)

KpR nesouhlasí, je žádoucí dokončit rozhospitovanou sk. VIII. FCI.

11)  Projednání žádosti p. P. Spoustové – rozšíření na plemena sk. V.FCI.

S ohledem na to, že paní rozhodčí má pouze aprobace na 4 plemena

sk. I. FCI, komise nesouhlasí a trvá na dokončení skupiny I.

12)  Projednání žádosti paní J.  Tomeškové o závěreční zkoušky.

Předloženy hospitace z r. 2000 a starší. KpR tyto hospitace neuznává a další  rozšiřování nepovoluje.

13)  Návrh na povolení rozšiřovat sk. II. FCI.

KpR povoluje rozšiřování sk. II. FCI pánům Ing. V. Vlasákovi a F. Polehňovi dle platného řádu.

14)  Žádost pana F. Boučka o dokončení skupiny IX. FCI.

KpR povoluje dle platného řádu.

15) KpR bere na vědomí stížnost německého vystavovatele na paní

      RNDr. J. Ovesnou, CSc.

16) Stížnost na paní A. Krutskou.

Stěžovatel pan Bc. Ing. R. Strečko si měl stěžovat na výstavě a to veterinární službě okamžitě. Stížnost je bezpředmětná.

17) Stížnost na rozhodčí paní R. Seidlovou.

Stížnost s kopiemi podkladů zaslal Alaskan malamute klub. Na základě předložených materiálů, které dokládají chovatelské podvody, doporučuje KpR vyškrtnout tuto rozhodčí ze seznamu rozhodčích ČMKU.

18) Stížnost pana J. Šišky na zadávání titulů pro plemeno NO na NVP v Mladé Boleslavi.

KpR se plně ztotožňuje se zněním Výstavního řádu ČMKU, Národní výstava není výstavou speciální. Plemeno NO se zde posuzuje ve stejných třídách jako všechna ostatní plemena.

19) Ostatní.

-               statut mezinárodní rozhodčí se přiznává paní G. Štěpničkové a paní V. Panuškové,

-               paní Ivaně Soldánové se nepřiznává vyjímka v počtu odchovaných vrhů a nemůže být zařazena mezi adepty na čekatele na rozhodčího,

-               paní V. Veverkové se nepovoluje hospitovat na plemeno foxteriér, je nutno, aby dokončila skupinu IX (resp. sk. V.),

-               rozšiřování aprobací – paní J. Krsová – povoluje se čivava, boston teriér a francouzský buldoček (sk. IX), pan V. Koldinský - povoluje se maďarský ohař krátkosrstý i hrubosrstý a německý ohař drátosrstý (sk. VII),

-               paní Dr. J. Ovesná – povolují se závěrečné zkoušky v Mladé Boleslavi na plemena border kolie a australský ovčák (pokud má splněny hospitace)

-               paní O. Dolejšová – povolují se závěrečné zkoušky na MVP v Mladé Boleslavi na plemeno bretaňský ohař