Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 12.5.2005

 

Přítomni:          O. Vondoruš, L. Pavlíková, D. Poláková, J. Coufal, ing. J. Dostál, DrSc., F. Polehňa, P. Řehánek, M. Václavík, ing. V. Vlasák

Omluveni:         L. Ubrová, F. Bouček

 

1) Noví adepti                       

Petr Adam

jezevčík

4

Barbora Budková

bígl

6

Michaela Dočekalová

labrador

8

Vítězslav Fiala

německý ovčák

1

Lenka Malíková

labrador

8

Kateřina Minarčíková

čivava

9

Martin Slezák

hovawart

2


 • Miloslava Fialová, boxer – KR nedoporučuje, upřednostňuje rozhodčí, kteří jsou pro danou skupinu potřeba a kteří podali svou žádost v dřívějším termínu
 • Kamila Dlabalová, bišonek, Hana Stuchlá, barzoj – vzhledem k nepřítomnosti zástupců skupiny budou projednáni na příštím zasedání

 

2) Žádosti o závěrečné zkoušky:

            Kubeš – shih-tzu          (opravné)

            Čelakovský – německá doga

            Reimannová – belgický ovčák

            Ohlídalová – středoasijský ovčák

U rozhodčích, kteří byli přijati jako čekatelé v době platnosti původního Řádu pro jmenování rozhodčí, nebudou vyžadovány  4 hospitace na výstavách s CAC.

 

Předběžný termín zkoušek pro adepty (dopoledne) i čekatele (odpoledne) je 23.6.2005. složení zkušební komise: Vondrouš, Řehánek, Václavík, Ubrová, ing.Dostál.

 

3) Žádosti o rozšíření aprobace:

 • Marta Růžičková (skupina X.) - splňuje, KR souhlasí
 • Tomáš Kučera (skupina IX.) -  bude projednáno na příštím jednání za přítomnosti zástupce pro skupinu IX.
 • KR navrhuje P ČMKU jmenovat univerzálními rozhodčími pana Otakara Vondrouše a Miroslava Václavíka
 • Olga Dolejšová (univerzální rozhodčí) - odloženo na příští jednání KR
 • Ing. Jaroslav Havlát – žádost o zařazení mezi mezinárodní rozhodčí – splňuje, KR

souhlasí

 • Antonín Mudra – žádost o povolení hospitací na méně nežli 10 jedincích, KR souhlasí, standardní počet hospitací musí zůstat zachován

 

4) Žádost o individuální studium:

 • Karel Hořák – skupina III. nebo VIII. (hospituje na border kolie, australské ovčáky a

austr.honácké psy, hotovo: bobtail, čv, belgický ovčák - žádá o zkoušky) KR doporučuje dokončit stávající hospitace a rozpracovanou skupinu I. a poté požádat znovu o individuální studium.

 • Ing. Leoš Jančík – skupina III. (hospituje na ohaře – bretaňský, auvergnéský, italský) KR doporučuje dokončit stávající hospitace a rozpracovanou skupinu II. a poté požádat znovu o individuální studium.
 • Ludmila Pavlíková – VI. na žádost zástupce skupiny povoleno individuální studium, garantem je ing. Jaromír Dostál, DrSc.

 

 

5) Směrnice

            Upravená směrnice předána členům KR k připomínkám.

 

6) KR navrhuje zveřejnění seznamu rozhodčích a jejich kontaktů na serveru ČMKU

Uvést: jméno, adresu, telefony, e-mail, aprobace, jazyky

 

7) KR vyňala ze seznamu aktivních rozhodčích tyto rozhodčí:

            I.          Neuwirthová, Podhrázský ?

            II.        Geblerová, Langmajer, Cahová, Pajc (Emr, Skuhravý???)

III.               Jičínský

IV.              Broskva, Rada

V.                 Šťastná

VI.              Bechyně

VII.            Heřmánek, Klíma, Kraus, Holous, Kratochvíl, Kinter, Šafránek, Zeman a Milan Kratochvíl (bude osloven sekretariátem)

VIII.         ..

IX.             

X.                

 

8) Nesplněn bod 11) ze zápisu z jednání KR dne 18.11.2004 - KR žádá P ČMKU o urychlení překladů standardů.

 

9) Různé:

 • Martin Petr – obnovení čekatelství (zkoušky skládal 26.3.1999 – je nutno pozvat znovu ke vstupním zkouškám)
 • Ilona Potůčková – odvolání proti kárnému opatření – KR zvážila odvolání a vzhledem k doloženým skutečnostem doporučuje snížit kárné opatření do konce roku 2005
 • Tomáš Kučera – dořešení stížnosti – KR se ztotožňuje s odpovědí P ČMKU panu Stehlíkovi. Nelze podávat stížnost na zadaná ocenění.
 • Jaroslav Marek – projednána stížnost KCHMPP a návrh na zrušení povolení rozšiřovat na plemeno tibetská doga. KR neshledala vážný důvod k řešení této stížnosti.   Posuzování rozhodčí z Irska bez vyžádání povolení střešního svazu – předáno VK ČMKU
 • Gudrun Štěpničková – stížnost na chování (ing.I.Geryková) – vzhledem k nepodání protestu v průběhu výstavy nelze dodatečně řešit.
 • PhDr. Vladimír Mojžíš – žádost o vyslovení uznání – ing.A.Dubovi bude poděkováno za podnět k ocenění práce rozhodčích. KR pověřila ing. Vlasáka k vypracování návrhu na udělení čestného ocenění ČMKU.
 • Eva De Wine – KR doporučuje vyjmout rozhodčí ze seznamu rozhodčích ČR vzhledem ke změně bydliště a sídla chovatelské stanice v jejím vlastnictví. Rozhodčí bude informována sekretariátem.
 • Lenka Fairaislová – po doložení posudku vypracovaného p. Fairaislovou v době její pozastavené činnosti rozhodčího (výstava RKF 13.3.2004) KR navrhuje P ČMKU vyškrtnutí p. Fairaislové ze seznamu rozhodčích ČMKU a o tomto opatření informovat sekretariát FCI.
 • KR upozorňuje na nedostatky v organizaci MVP ČKS v Praze v letošním roce – porušování výstavního řádu, úmyslné krácení cestovného rozhodčím, posuzování závěrečných soutěží v rozporu s platnými předpisy. Vzhledem k tomu, že stejné připomínky z loňského roku nebyly respektovány a totožné chyby se opakovaly, KR doporučuje P ČMKU, aby celou záležitost projednala Výstavní komise a navrhla případná opatření.