Ačkoliv mohu při studiu používat velké právní informační systémy, preferuji jednoduchost a přehlednost, kterou mi poskytují pouze Zákony pro lidi PLUS. Díky průkazu ISIC je navíc mám zcela zdarma.

Kateřina Farská
studentka Právnické fakulty

Objednat předplatné PLUS za 1 890 Kč / rok
Balíčky poznámek

  Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

  Porovnání znění
  Přidej k oblíbeným

  Vyhláška č. 384/2021 Sb.Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

  Částka 170/2021
  Platnost od 18.10.2021
  Účinnost od 01.11.2021
  Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

  přidejte vlastní popisek

  384

  VYHLÁŠKA

  ze dne 13. října 2021

  o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 501/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7a odst. 9 zákona:


  § 1

  Předmět úpravy

  (1) Tato vyhláška upravuje

  a) podmínky při chovu za účelem rozmnožování psů nebo koček, požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování psů nebo koček a požadavky na provádění inseminace, které musí zajistit a dodržovat

  1. sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa (dále jen „fena“),

  2. chovatel neuvedený v bodě 1, jehož cílem chovu je rozmnožování psů nebo koček,

  (dále jen „chovatel psa nebo kočky“ nebo „chovatel psa“ nebo „chovatel kočky“),

  b) požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psů nebo koček při jejich rozmnožování, které musí dodržovat chovatelé uvedení v písmenu a) bodě 1.

  (2) Tato vyhláška se vztahuje na chovatele uvedené v odstavci 1 písm. a), kteří chovají

  a) psa za účelem rozmnožování, kterým je

  1. březí nebo kojící fena,

  2. fena, která není březí nebo kojící,

  3. samec psa nebo

  4. štěně chované společně s matkou, nebo fenou nahrazující jeho matku,

  (dále jen „pes“),

  b) kočku za účelem rozmnožování, kterou je

  1. březí nebo kojící kočka,

  2. kočka, která není březí nebo kojící,

  3. kocour nebo

  4. kotě chované společně s matkou, nebo kočkou nahrazující jeho matku,

  (dále jen „kočka“).

  (3) Tato vyhláška se nevztahuje na

  a) pokusná zvířata chovaná chovatelem pokusných zvířat, dodávaná dodavatelem pokusných zvířat nebo používaná uživatelem pokusných zvířat,

  b) zvířata používaná k plnění úkolů stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii jinými právními předpisy1),

  c) zvířata ošetřovaná veterinárním lékařem a umístěná v zařízení určeném k ošetřování těchto zvířat veterinárním lékařem,

  d) zvířata umístěná v útulku pro zvířata2), pokud v útulku pro zvířata nedochází k chovu za účelem rozmnožování psa nebo kočky.

  § 2

  Pojmy

  (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

  a) výběhem venkovní prostor pro chov psa nebo kočky, který je ohraničen plotem, stěnou nebo obdobným ohrazením,

  b) kotcem vnitřní nebo venkovní prostor pro psa nebo kočku, který je určen k trvalému pobytu psa nebo kočky a je nepřenosný; za kotec se považuje také voliéra, případně další prostory určené k trvalému pobytu psa nebo kočky,

  c) klecí vnitřní ohraničený prostor nebo vybavení pro chov psa nebo kočky, které jsou určeny k dočasnému pobytu psa nebo kočky.

  (2) Požadavek na minimální velikost prostor představuje požadavek na využitelný prostor, kde se pes nebo kočka mohou pohybovat volně a kde nejsou obsaženy předměty a vybavení narušující využitelnou plochu. Za předměty a vybavení narušující využitelnou plochu se nepovažují předměty a vybavení, které zvíře používá, zejména bouda, nebo místa využívaná k ležení.

  § 3

  Obecné podmínky při chovu psa nebo kočky za účelem rozmnožování

  (1) Chovatel musí zajistit, aby prostory pro chov psa nebo kočky umožňovaly řádný dohled nad zvířaty, péči o ně a kontrolu plnění povinností chovatele.

  (2) Vnitřní prostory pro chov psa nebo kočky, s výjimkou bytu, musí být pokryty udržovatelným a dezinfikovatelným materiálem. Venkovní prostory určené pro chov psa nebo kočky a prostory bytu, ve kterém je chován pes nebo kočka, musí být možné snadno čistit. Prostory pro chov psa nebo kočky, vybavení, hračky a další pomůcky používané v těchto prostorech musí být udržovány čisté.

  (3) Vnitřní prostory pro chov psa nebo kočky musí být větrány tak, aby bylo zajištěno přivádění čerstvého vzduchu a odstranění vlhkosti a znečištěného vzduchu.

  (4) Prostory pro chov psa nebo kočky musí být přizpůsobeny tak, aby zvířata mohla bez obtíží udržovat svou tepelnou rovnováhu.

  (5) Místa k ležení pro psa nebo kočku musí být

  a) dostatečně velká a v dostatečném počtu, aby všechna zvířata mohla ve stejnou dobu ležet a odpočívat v přirozené poloze,

  b) suchá, čistá a pohodlná.

  (6) Pes nebo kočka musí mít dostatečný přístup k dennímu světlu se střídáním dne a noci. Vnitřní prostory pro chov psa nebo kočky musí být vybaveny vhodným osvětlením, které musí umožňovat dohled nad zvířaty a péči o ně.

  (7) Chovatel psa nebo kočky je v případě chovu psa nebo kočky v boudě povinen zajistit, aby bouda, která slouží k odpočinku psa nebo kočky a nachází se ve vnitřním nebo venkovním prostoru, byla zkonstruována jako prostor s pevnou podlahou, stěnami a stropem, opatřený vchodem.

  § 4

  Zvláštní podmínky při chovu psa nebo kočky za účelem rozmnožování ve venkovních prostorech

  (1) Pes nebo kočka, jejichž chov probíhá ve venkovních prostorech, musí mít možnost přístupu k místům, která poskytují stín a ochranu před větrem, přímým slunečním světlem, srážkami, horkem, chladem a vlhkostí.

  (2) Pes nebo kočka, jejichž chov probíhá ve venkovních prostorech, musí mít volný přístup k místům k ležení ve vnitřních prostorech, nebo v boudě. Ve venkovních prostorech pro chov psa nebo kočky, které se používají pouze pro účely výběhu, se volný přístup k místům k ležení ve vnitřních prostorech nebo k boudě pro psa nebo kočku nepožaduje.

  (3) Bouda pro psa nebo kočku, jejichž chov probíhá ve venkovních prostorech, musí být zkonstruována a udržována tak, aby chránila zvířata před větrem, přímým slunečním světlem, srážkami, horkem, chladem a vlhkostí.

  § 5

  Podmínky při chovu psa nebo kočky za účelem rozmnožování během doby porodu a kojení

  (1) Kojící fena nebo kojící kočka musí mít přístup ke klidnému a nerušenému místu pro sebe a svá štěňata nebo koťata. Kojící fena nebo kojící kočka musí mít přístup k oddělenému místu k odpočinku, kam štěňata nebo koťata nemohou.

  (2) Chovatel psa nebo kočky musí feně nebo kočce zajistit možnost rodit svá štěňata nebo koťata v ústraní.

  (3) Prostory používané pro březí nebo kojící fenu nebo kočku musí být vybavené tak, aby zvířata byla chráněna před větrem, přímým slunečním světlem, srážkami, horkem, chladem a vlhkostí.

  (4) Dokud štěně nedosáhne věku uvedeného v § 7a odst. 6 písm. c) zákona, smí být odloučeno od feny, která je jeho matkou, nebo od feny nahrazující jeho matku, pouze v případě

  a) nemoci nebo zranění štěněte nebo feny,

  b) podezření z nákazy nebo nakažení štěněte nebo feny,

  c) ošetření štěněte nebo feny veterinárním lékařem, jejich léčby, karantény nebo izolace,

  d) kdy to určí ošetřující veterinární lékař, nebo

  e) venčení štěněte nebo feny mimo prostory určené k chovu zvířat.

  (5) Dokud kotě nedosáhne věku uvedeného v § 7a odst. 7 písm. c) zákona, smí být odloučeno od kočky, která je jeho matkou, nebo od kočky nahrazující jeho matku, pouze v případě

  a) nemoci nebo zranění kotěte nebo kočky,

  b) podezření z nákazy nebo nakažení kotěte nebo kočky,

  c) ošetření kotěte nebo kočky veterinárním lékařem, jejich léčby, karantény nebo izolace, nebo

  d) kdy to určí ošetřující veterinární lékař.

  § 6

  Podmínky péče při chovu psa nebo kočky za účelem rozmnožování

  (1) Chovatel psa nebo kočky je povinen provádět nebo zajistit dohled nad psem nebo kočkou nejméně dvakrát v průběhu každých 24 hodin, s výjimkou kočky, která má volný přístup do venkovního prostoru. Na zvířata, která potřebují větší péči, zejména na zvířata novorozená, nemocná nebo zraněná, abnormálně se chovající zvířata, feny nebo kočky v době před porodem, musí chovatel psa nebo kočky dohlížet častěji.

  (2) Chovatel psa nebo kočky musí udržovat psa nebo kočku čisté a o jejich srst musí pečovat podle potřeby.

  § 7

  Zvláštní podmínky při chovu psa za účelem rozmnožování

  (1) Chovatel psa musí při jeho chovu za účelem rozmnožování

  a) zajistit výchovu psa prostřednictvím kontaktu s lidmi a navykání na manipulaci při běžných chovatelských úkonech,

  b) umožnit psovi pravidelný pohyb, a to v rozsahu přizpůsobeném jeho individuálním potřebám, a

  c) zajistit psovi možnost odpočinku.

  (2) Pes starší 3 měsíců, který nemá volný přístup do venkovního prostoru, musí být pravidelně venčen ve venkovním prostoru s ohledem na potřebu pohybu, věk a jeho zdravotní stav.

  (3) Mimo dobu venčení nesmí být pes opatřen náhubkem, s výjimkou případů, kdy je to nutné z důvodu ochrany života a zdraví lidí nebo zvířat, a to po nezbytně nutnou dobu.

  (4) Prostory pro chov psa musí být vybaveny bezpečnými hračkami pro tohoto psa.

  (5) Množství pomůcek a vybavení, zejména počet misek na krmení a vodu, bezpečných hraček, musí odpovídat počtu chovaných psů.

  (6) Pes nesmí být trvale chován v kleci. Chovatel smí chovat psa v kleci pouze dočasně, a to po dobu nezbytně nutnou pro přepravu, účast na veřejném vystoupení, zabezpečení psa v době veterinárního ošetření, léčby, karantény nebo izolace, případně provedení úklidu, oprav nebo úprav prostor, ve kterých je pes trvale chován. Klece se psy nesmí být umístěny nad sebou, to neplatí v případě přepravy zvířat nebo účasti na veřejném vystoupení.

  § 8

  Požadavky na minimální velikost prostor pro chov psa za účelem rozmnožování

  (1) Chovatel psa musí zajistit minimální velikost prostor pro chov psa za účelem rozmnožování, která je stanovena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

  (2) Pokud má pes stálý přístup do spojeného prostoru uvnitř budovy nebo v jiných vnitřních prostorech a venku, musí alespoň jeden z těchto prostorů pro chov psa splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

  § 9

  Požadavky na provádění inseminace psa

  Chovatel psa musí při rozmnožování psů zajistit, aby umělou inseminaci psa prováděla pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona3).

  § 10

  Požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psa při jeho rozmnožování

  (1) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen, musí dodržovat tyto požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psa při jeho rozmnožování:

  a) krytí nebo umělá inseminace psa jsou přípustné u

  1. malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce věku až do dne ukončeného osmého roku věku u feny, u samce psa ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce věku,

  2. velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného sedmnáctého měsíce věku až do dne ukončeného osmého roku věku u feny, u samce psa ode dne ukončeného sedmnáctého měsíce věku,

  b) u feny, která ukončila osmý rok věku, je možné zabřeznutí pouze do dne ukončeného devátého roku věku, a to na základě písemného potvrzení soukromého veterinárního lékaře uvedeného v odstavci 2.

  (2) Písemné potvrzení soukromého veterinárního lékaře podle odstavce 1 písm. b) musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje, nejdříve může být vyšetření zvířete provedeno a potvrzení vydáno jeden měsíc před začátkem říje.

  § 11

  Zvláštní podmínky při chovu kočky za účelem rozmnožování

  (1) Chovatel kočky musí při jejím chovu za účelem rozmnožování zajistit kočce

  a) výchovu prostřednictvím kontaktu s lidmi a navykání na manipulaci při běžných chovatelských úkonech,

  b) možnost každý den šplhat a brousit si drápy,

  c) možnost odpočinku a suché místo k odpočinku a

  d) přístup k místům poskytujícím úkryt a možnost být v ústraní a k vyvýšeným místům během větší části dne a noci.

  (2) Prostory pro chov kočky, s výjimkou kočky, která má volný přístup do venkovního prostoru, musí být vybaveny

  a) škrabadly a bezpečnými hračkami pro kočky a

  b) kočičími toaletami, které obsahují dostatečné množství materiálu, který umožňuje hrabání.

  (3) Množství pomůcek a vybavení, zejména počet kočičích toalet, misek na krmení a vodu, bezpečných hraček, musí odpovídat počtu chovaných koček.

  (4) Plocha pro krmení a plocha pro kočičí toaletu musí být od sebe vzdáleny nejméně 1 m a tyto plochy se nesmějí zaměňovat.

  (5) Kočka nesmí být trvale chována v kleci. Chovatel smí chovat kočku v kleci pouze dočasně, a to po dobu nezbytně nutnou pro přepravu, účast na veřejném vystoupení, zabezpečení kočky v době veterinárního ošetření, léčby, karantény nebo izolace, případně provedení úklidu, oprav nebo úprav prostor, ve kterých je kočka trvale chována. Klece s kočkami nesmí být umístěny nad sebou, to neplatí v případě přepravy zvířat nebo účasti na veřejném vystoupení.

  § 12

  Požadavky na minimální velikost prostor pro chov kočky za účelem rozmnožování

  (1) Chovatel kočky musí zajistit minimální velikost prostor pro chov kočky za účelem rozmnožování, která je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

  (2) Pokud má kočka stálý přístup do spojeného prostoru uvnitř budovy nebo v jiných vnitřních prostorech a venku, musí alespoň jeden z těchto prostorů pro chov kočky splňovat požadavky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

  § 13

  Požadavky na provádění inseminace kočky

  Chovatel kočky musí při rozmnožování koček zajistit, aby umělou inseminaci kočky prováděla pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona3).

  § 14

  Požadavky na nejnižší a nejvyšší věk kočky při jejím rozmnožování

  (1) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, musí dodržovat tyto požadavky na nejnižší a nejvyšší věk kočky při jejím rozmnožování:

  a) krytí nebo umělá inseminace kočky jsou přípustné ode dne ukončeného jednoho roku věku do dne ukončeného devátého roku věku, a to s výjimkami uvedenými v písmenech b) a c), u kocoura ode dne ukončeného šestého měsíce věku,

  b) ve výjimečných případech je možné krytí kočky ode dne ukončeného devátého měsíce věku, a to pouze na základě písemného potvrzení soukromého veterinárního lékaře uvedeného v odstavci 2,

  c) u kočky, která ukončila devátý rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě písemného potvrzení soukromého veterinárního lékaře uvedeného v odstavci 2.

  (2) Písemné potvrzení soukromého veterinárního lékaře podle odstavce 1 písm. b) musí obsahovat vyjádření o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete. Písemné potvrzení soukromého veterinárního lékaře podle odstavce 1 písm. c) musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje, nejdříve může být vyšetření zvířete provedeno a potvrzení vydáno jeden měsíc před začátkem říje.

  § 15

  Přechodné ustanovení

  Ustanovení § 8, 12, přílohy č. 1 a 2 se vztahují na chovatele, který zahájil chov psa za účelem rozmnožování nebo kočky za účelem rozmnožování po nabytí účinnosti této vyhlášky. Od 1. července 2022 se ustanovení § 8, 12, přílohy č. 1 a 2 vztahují na všechny chovatele, kteří chovají psa za účelem rozmnožování nebo kočku za účelem rozmnožování.


  § 16

  Zrušovací ustanovení

  Vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček, se zrušuje.


  § 17

  Závěrečné ustanovení

  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

  § 18

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021.


  Ministr:

  Ing. Toman, CSc., v. r.


  Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2021 Sb.

  Minimální velikost prostor pro chov psa za účelem rozmnožování

  Tabulka č. 1

  Minimální velikost výběhu nebo jiného venkovního prostoru, s výjimkou kotce, pro chov psa v metrech čtverečních

  Výška psa v kohoutkuJeden pesChov v párech nebo ve skupinách
  Největší pesPro každého dalšího psa se povrchová plocha zvětší o*
  < 25 cm774
  25 - 35 cm10106
  36 - 45 cm15158
  46 - 55 cm161610
  56 - 65 cm181812
  > 65 cm202014

  * U každého dalšího psa se povrchová plocha zvětší v souladu s řádkem, který odpovídá výšce v kohoutku tohoto psa.

  Tabulka č. 2

  Minimální velikost kotce pro chov psa v metrech čtverečních pro psa nebo pro fenu se štěňaty mladšími než 3 týdny

  Výška psa v kohoutkuJeden pesChov v párech nebo ve skupinách
  Největší pesPro každého dalšího psa se podlahová plocha zvětší o*
  < 25 cm221
  25 - 35 cm221,5
  36 - 45 cm2,52,51,5
  46 - 55 cm3,53,52
  56 - 65 cm4,54,52,5
  > 65 cm5,55,53

  Minimální výška kotce pro psy je 1,8 m.

  * U každého dalšího psa se povrchová plocha zvětší v souladu s řádkem, který odpovídá výšce v kohoutku tohoto psa.
  Fena se štěňaty se počítá jako jeden pes, dokud štěňata nedosáhnou věku 3 týdnů.

  Tabulka č. 3

  Minimální velikost kotce pro chov psa v metrech čtverečních pro fenu se štěňaty staršími než 3 týdny a mladšími než 12 týdnů

  Výška feny v kohoutkuFena s 1 - 3 štěňatyOd čtvrtého štěněte a pro každé další štěně se podlahová plocha zvětšuje o
  < 25 cm20,5
  25 - 35 cm30,7
  36 - 45 cm41
  46 - 55 cm51,2
  56 - 65 cm71,5
  > 65 cm81,7

  Minimální výška kotce pro psy je 1,8 m.

  Tabulka č. 4

  Minimální velikost místa k ležení pro psa v boudě pro psy

  DélkaŠířkaVýška
  Délka psa měřená od špičky nosu ke kořenu ocasu násobená 1,2Výška psa v kohoutku násobená 1,2Výška psa v kohoutku násobená 1,2

  Příloha č. 2 k vyhlášce č. 384/2021 Sb.

  Minimální velikost prostor pro chov kočky za účelem rozmnožování

  Tabulka č. 1

  Minimální velikost kotce, výběhu nebo jiného venkovního prostoru pro chov kočky

  Počet kočekMinimální velikost kotce, výběhu nebo jiného venkovního prostoru pro chov koček
  Využitelná povrchová plocha,
  m2
  Nejkratší strana,
  m
  Nejmenší výška,
  m
  161,21,9
  2 nebo 1 kočka s koťaty121,21,9
  3181,21,9
  V případě každé další kočky se povrchová plocha zvětšuje o2

  Nejmenší výškou se rozumí volný vertikální prostor bez překážek, který mohou kočky použít, aby bezpečně šplhaly a pohybovaly se.

  Poznámky pod čarou

  1) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

  2) § 3 odst. 1 písm. kk) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  3) § 59 až 59b zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Přesunout nahoru